Dwie drogi dla Puszczy BiaA�owieskiej

0
24
Źródło: pixabay.com Licencja:CCO

Jan Szyszko, obecny minister A�rodowiska, ogA�osiA� na spotkaniu w BiaA�owieA?y, A?e podzieli lasy gospodarcze Puszczy BiaA�owieskiej na trzy czA�A�ci. Dwie z nich majA� zostaA� poddane ingerencji czA�owieka, a ochrona natury ma polegaA� na wycince chorych i naraA?onych na dziaA�anie kornikA?w drzew, natomiast w pozostaA�ej 1/3 przyroda pozostanie zostawionaA� sama sobie.

– Puszcza BiaA�owieska jest stworzona rA�kA� czA�owieka. Jest dziedzictwem kulturowym miejscowej ludnoA�ci. (a��) Gatunki, ktA?re zniknA�A�y juA? zA�mapy Europy, aA�znajdujA� siA� wA�aA�nie wA�Puszczy, zawdziA�czajA� swojA� obecnoA�A� gospodarczej dziaA�alnoA�ciA�czA�owieka – powiedziaA� w wywiadzie dla radiowej Jedynki minister A�rodowiska.

OkazaA�o siA�, A?eA�teA�piA�kne drzewostany rosnA�ce naA�bogatych glebach zamarA�y, zmieniA�a siA� szata roA�linna. (a��) Siedliska priorytetowe tak waA?ne dla Natury 2000, wA�tysiA�cach hektarA?w zmieniajA� swA?j wyglA�d. GinA� iA�rozpadajA� siA� drzewostany. ZamarA�o kilkaset tysiA�cyA�drzew – dodaje.

ZeszA�oroczny aneks do Planu UrzA�dzenia Lasu na lata 2012-2021 w nadleA�nictwie BiaA�owieA?a, zakA�ada piA�ciokrotne zwiA�kszenie pozyskiwania drewna na tym terenie z 63,4 tys. metrA?w szeA�ciennych w ciA�gu 10 lat do 317,8 tys. metrA?w szeA�ciennych. PrzyczynA� takiego rozwiA�zania ma byA� niszczenie drzew przez kornika drukarza. WedA�ug zapowiedzi Ministerstwa, co piA�A� lat bA�dzie prowadzona analiza biorA?A?norodnoA�ci w obu czA�A�ciach puszczy, aby moA?liwe byA�o sprawdzenie ktA?re rozwiA�zanie jest dla A�rodowiska korzystniejsze.

RozwiA�zaniu zaproponowanemu przez Ministerstwo sprzeciwiajA� siA� ekolodzy.

– Ochrona przyrody, aby byA�a skuteczna i pozwoliA�a zachowaA� dla przyszA�ych pokoleA� nasze najcenniejsze dziedzictwo naturalne, musi opieraA� siA� na naukowych podstawach i nie moA?e byA� przedmiotem politycznych rozgrywek – twierdzi Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska.

– Dokumenty przygotowane do podpisu przez ministra Jana Szyszko A�amiA� kompromis z 2012 roku opracowany na podstawie rekomendacji zespoA�u ds. ochrony Puszczy BiaA�owieskiej, powoA�anego przez prezydenta Lecha KaczyA�skiego, (…) mimo apeli i stanowisk takich instytucji jak Polska Akademia Nauk, PaA�stwowa Rada Ochrony Przyrody, a takA?e licznych oA�rodkA?w naukowych w kraju i za granicA�, w resorcie A�rodowiska wygrywa przekonanie, A?e Puszcza BiaA�owieska to las gospodarczy, ktA?ry moA?na przeliczaA� na metry szeA�cienne drewna. Tymczasem jeA�li chcemy skutecznie ochraniaA� las bA�dA�cy najwiA�kszym skarbem polskiego dziedzictwa przyrodniczego, musimy chroniA� go w caA�oA�ci, zachowujA�c naturalne procesy przyrodnicze. Puszcza doskonale poradzi sobie bez interwencji czA�owieka – pisze Marianna Hoszowska z Greenpeace w wywiadzie dla gazety „Newsweek”.

log-258817_1920
A?rA?dA�o: pixabay.com Licencja: CCO

Zdania na temat przyszA�oA�ci Puszczy BiaA�owieskiej sA� podzielone. Bez wzglA�du na to jakA� stronA� w sporze przyjmiemy, naleA?y pamiA�taA�, A?e tereny te sA� wpisane na ListA� Aswiatowego Dziedzictwa UNESCO, a wycinka lasA?w moA?e skutkowaA� wykreA�leniem z niej Puszczy. OprA?cz tej organizacji, sprawA� moA?e zainteresowaA� siA� rA?wnieA? Komisja Europejska, ktA?ra nadzoruje ochronA�A� terenA?w w ramach programu Natura 2000. W przypadku naruszenia zasad TrybunaA� SprawiedliwoA�ci, najprawdopodobniej zakaA?e wycinki lub narzuci zmiany z niA� zwiA�zane.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ