ChroA�my nasze konie

0
9
źródło: pixabay.com

My nie prosimy – my bA�agamy o porzucenie tego absurdalnego pomysA�u, ktA?ry okryje haA�bA� wA�adze naszego kraju i zgotuje zwierzA�tom prawdziwe piekA�o! – takimi sA�owami swojA� petycjA� skierowanA� do premiera, ministra rolnictwa oraz GA�A?wnego Inspektora Weterynarii koA�czy MiA�dzynarodowy Ruch Na Rzecz ZwierzA�tA�Viva. Petycja powstaA�a jako gA�os sprzeciwu wobec podjA�tychA�ostatnio prA?b wspA?A�pracy z JaponiA�. Prace nad miA�dzynarodowym porozumieniem ciA�gle trwajA�, jednak emocje zwiA�zane z tym pomysA�em nie opadajA�, a wrA�cz rosnA�. WspA?A�praca dotyczy bowiem wielotygodniowego transportuA�polskich koni oraz kurczA�t jednodniowych do Japonii.

Mimo, iA? w Polsce nie ma tradycji jedzenia koniny, Polska jest jednym z jej najwiA�kszych eksporterA?w. NiektA?re kraje zamiast gotowego miA�sa wolA� jednak kupowaA� A?ywe zwierzA�ta. Jednym z nich jest Japonia.A�To wA�aA�nie do tego dalekowschodniego kraju wysyA�ane sA� transporty koni przeznaczonych na rzeA?. PodrA?A? drogA� morskA� moA?e trwaA� ok. 30 dni. Organizacje broniA�ce praw zwierzA�t uznajA�, A?e jest to praktyka niehumanitarna, ktA?ra naraA?a zwierzA�ta na traumatyczne przeA?ycia. Z tego wzglA�du organizacje prozwierzA�ce domagajA� siA� caA�kowitej likwidacji dA�ugodystansowego eksportu A?ywych zwierzA�t, na trasach zajmujA�cych ponad 8 godzin.

ChoA�A�ustawa o ochronieA�praw zwierzA�t narzuca firmom transportowymA�pewne wymogi dotyczA�ce przewozu zwierzA�t, w rzeczywistoA�ci przepisy te sA� czA�sto A�amane. PrzestrzeganieA�ichA�sprawdziA�a jakiA� czas temuA�NajwyA?sza Izba Kontroli. JejA�kontrola wykazaA�a szereg uchybieA� i nieprawidA�owoA�ci dotyczA�cych wA�aA�nie transportu zwierzA�t. Fundacja Viva ostrzega, A?e transport koni do Japonii moA?e zakoA�czyA� siA� tragicznie, zwA�aszcza ze wzglA�du na dA�ugi czas trwania podrA?A?y. Takie transporty naraA?ajA� konie na ogromne cierpienie, urazy a nawet A�mierA� w mA�czarniach. ZagroA?eA� zwiA�zanych z ok. 4 tygodniowym transportem jest bardzo wiele, np: agresja miA�dzy zwierzA�tami, brak odpowiedniego nadzoruA�ze strony organizacji zajmujA�cych siA� statutowo ochronA� zwierzA�t, brak odpowiedniej opieki weterynaryjnej i wiele innych. A�W zwiA�zku z zaistniaA�A� sytuacjA� Fundacja Viva stworzyA�a petycjA�, pod ktA?rA� podpisaA�o ponad 500 tys. osA?b w Polsce.

Zwierze jest istotA� A?yjA�cA�, zdolnA� do odczuwania cierpienia. CzA�owiek jest mu winien poszanowanie, opiekA� i ochronA�. Polska jest krajem z duA?A� tradycjA� hodowli koni. Od wiekA?w byA�y one obecne w naszej historii. PomagaA�y ludziom w pracy. ByA�y wykorzystywane jako A�rodek transportu. Obecnie rA?wnieA? odgrywajA� one waA?nA� rolA�, promujA�c PolskA�A�podczas zawodA?w sportowych czy na pokazach. PowinniA�my zrobiA� wszystko co moA?emy, A?eby poprawiA� ich los. Petycja jest dostA�pna na stronie Fundacji Viva.

Magdalena Hajczuk

script>

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ