StraA?nicy polskiej przyrody w akcji

0
23
Autor: Dawid Łowicki. Materiały Koła ĆMA LOP Czerwonak.

W Czerwonaku (woj. Wielkopolskie) powstaA�a pierwsza w Polsce StraA? Ligi Ochrony Przyrody. StA�d idea spoA�ecznej straA?y ochrony przyrody rozprzestrzenia siA� na caA�y kraj. OkrA�giA�LOP z innych regionA?w juA? wykazaA�y zainteresowanie powoA�aniem wA�asnych straA?y.

Grupa Rejonowa StraA?y Ligi Ochrony Przyrody w Czerwonaku, wczeA�niej funkcjonujA�ca jako KoA�o LOP a�zA�maa�?, A�dziaA�a od stycznia tego roku.A�Do jej zadaA� naleA?A� akcje kontrolne i patrolowe, ktA?rym celem jest wykrywanie dzikich wysypisk A�mieci, sideA� na zwierzynA�, a takA?e wszelkich przejawA?w niszczeniaA�przyrody i zanieczyszczania A�rodowiska. PodczasA�suszy StraA? zajmuje siA� takA?eA�wykrywaniem poA?arA?w. A�Prowadzi patrole samochodowe oraz rowerowe. W planach sA� takA?e konne. ZasiA�g prowadzonych dziaA�aA� obejmuje obszar gminy Czerwonak oraz teren Parku Krajobrazowego a�zPuszcza Zielonkaa�?.

LOP_1
Autor: Dawid A?owicki. MateriaA�y KoA�a A�MA LOP Czerwonak.

StraA? A�ciA�le wspA?A�pracuje ze StraA?A� GminnA� Gminy Czerwonak, z ktA?rA� podpisaA�a UmowA� o wspA?A�pracy i partnerstwie, a takA?e z PolicjA�, StraA?A� LeA�nA�, PaA�stwowA� StraA?A� RybackA� oraz organami administracji samorzA�dowej. StraA?nicy LOP reagujA� na kaA?de zgA�oszenie mieszkaA�cA?w dotyczA�ce zanieczyszczania A�rodowiska oraz niehumanitarnego traktowania zwierzA�t. Co waA?ne wszyscy straA?nicy sA� wolontariuszami i pracujA� spoA�ecznie.

LOP_2
Autor: Dawid A?owicki. MateriaA�y KoA�a A�MA LOP Czerwonak.

-Zafascynowany dziaA�alnoA�ciA� StraA?y Ochrony Przyrody chciaA�em powoA�aA� jej grupA� rejonowA� w Czerwonaku. Po zmianie ustawy o ochronie przyrody w 2001 roku, znoszA�cA� funkcjonowanie StraA?y, musieliA�my poradziA� sobie w inny sposA?b. WA� 2000 roku powoA�aliA�my SekcjA� Patrolowo-InterwencyjnA� KoA�a a�zA�maa�? a�� mA?wi Dawid A?owicki, kierownik StraA?y LOP w Czerwonaku.

StraA? prowadzi dziaA�ania z zakresu spoA�ecznej kontroli ochrony A�rodowiska. Patroluje tereny leA�ne i gminne, a z zaobserwowanych nieprawidA�owoA�ci wykonuje notatki sA�uA?bowe i materiaA�y dowodowe, ktA?re zgA�asza wA�aA�ciwym instytucjom.

WspA?A�pracA� ze StraA?A� LOP dobrze ocenia Jacek Sommerfeld, wA?jt gminy Czerwonak. Gmina udostA�pniA�a StraA?y lokal i samochA?d, a takA?e zaopatrzyA�a w kamerA� do nagrywania prowadzonych dziaA�aA�.

-Jeszcze w tym roku planujemy uruchomienie patroli rzecznych na Warcie we wspA?A�pracy ze StraA?A� GminnA� Gminy Czerwonak oraz PolicjA�. Warto podkreA�liA�, A?e decyzjA� wA?jta gminy Czerwonak, StraA? Ligi Ochrony Przyrody uzyskaA�a status formacji obrony cywilnej o specjalizacji druA?yny porzA�dkowo-ochronnej a�� dodaje Dawid A?owicki.A�- Naszym zamierzeniem jest rozpropagowanie idei StraA?y Ligi Ochrony Przyrody w caA�ym kraju. Chcemy pokazaA�, A?e kaA?dy obywatel moA?e braA� czynny udziaA� w ochronie przyrody i przyczyniA� siA� do ratowania ojczystego dziedzictwa przyrodniczego. Zainteresowane zaA�oA?eniem StraA?y sA� jednostki LOP w DA�browie GA?rniczej i Zielonej GA?rze a��A�tA�umaczy A?owicki.

Osoby chcA�ce zaangaA?owaA� siA� w dziaA�ania StraA?y LOP zainteresowane jej aktywnoA�ciA� mogA� skontaktowaA� siA� z kierownikiem StraA?y pod numerem 667-194-166.

Piotr Chmielewski

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ